Vergisel İkametgah değişikliği

Yunanistan vergi mevzuatı gereği Vergisel İkametgahı Yunanistan’da bulunan kişiler dünya çapında kazandıkları gelirlerin tümünü Yunanistan vergi makamlarına beyan etmek zorundadır. Vergisel ikametgahı Yunanistan dışında bulunan kişiler ise sadece Yunanistan’da elde ettikleri gelirleri Yunanistan vergi makamlarına beyan etmek zorundadır.

Vergisel İkametgahı yurtdışında bulunan kişiler, Yunanistan’da ikamet edenlere uygulanan vergi indirimleri ve muafiyetlerinden yararlanamazlar.

13/12/2017 tarihinde yayınlanan 1201/2017 sayılı karar ile vergisel ikametgah değişikliği ile ilgili yeni düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre Vergisel İkametgahını yurtdışına taşımak isteyenler, değişikliği takip eden yılın Mart ayının 10 una kadar bu değişikliği bağlı oldukları vergi dairesine bildirmekle yükümlüdür. Vergisel ikametgah değişikliğinin yapılabilmesi için ilgili kişi aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.

 • M0, M1, M7 formları

Vergisel oturumunu yurtdışına taşımak isteyen kişi yukarıdaki başvuruyu yaptığı yılın Eylül ayının 10’una kadar ilave olarak aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.

 • İkametgahını taşıdığı ülkenin vergi otoritesi tarafından verilmiş, vergisel oturum ilgili ülkede olduğuna dair Vergisel Oturum Tasdiknamesi. Eğer ikametgahın taşındığı ülke ile Yunanistan arasında Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalanmış ise, bu anlaşmada öngörülen başvuru formu. (değişikliği takip eden yılın Eylül ayının 10 una kadar sonradan verilebilir) İlgili ülkede bu belgelerin verilmesi öngörülmüyor ise vergi tahakkuk belgesi ya da ilgili ülke vergisel ikametgah olarak beyan edilmiş vergi beyannamesinin kopyası.

Yukarıdaki belgelerin ilgili ülke tarafından verilmediğinin ispat edilmesi durumunda herhangi bir makamdan o ülkede sabit ve sürekli yerleşik olunduğuna dair belge

 • İkametgah değişikliğinin yapıldığı yıl içerisinde ilgili ülkede en 183 ikamet edildiğini gösteren belge. (İşe başlama belgesi, sigorta sistemine kayıt belgesi, ticari faaliyet başlangıç belgesi, ev kira sözleşmesi, belediyeye kayıt belgesi, çocuk sahibi ise çocukların okula kayıt belgesi vs herhangi biri olabilir.)

Eğer evli veya Birlikte Yaşama Sözleşmesi imzalanmış çiftlerden biri vergisel ikametgahını yurtdışına taşımak istiyor, diğer eş ise Yunanistan vergisel ikametgahlı kalmak istiyor ise yukarıdaki belgelere ek olarak sürekli olarak yurtdışında yaşadığını ispatlayan aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

 • Yurtdışında uzun süreli çalıştığına dair belge
 • Yurtdışında banka hesabının bulunduğuna dair belge
 • Yurtdışında yaşadığı ev ile ilgili tapu veya kira sözleşmesi ve elektrik, su faturaları
 • Yurtdışında vergi ve sigorta numarası olduğuna dair belge

Yukarıdaki belgelerin tamamının apostille onaylı ve resmi olarak Yunancaya çevrilmiş olması gerekmektedir.

Türkiye ile Yunanistan arasında geçerli bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığı tarafından verilen Vergisel ikametgah tasdiknamesinin apostille  yapılmasına gerek yoktur.

Yunanistan’da kısa süreli kiralamaların ( Airbnb ) vergilendirilmesi

Yunanistan’da kısa süreli kiralamadan elde edilen gelir 1/1/2017 den itibaren vergilendirilmektedir. 2017 yılı içerisinde kısa süreli kiralamadan gelir elde eden gerçek ve tüzel kişilerin, 2017 yılı vergi beyannamesinde yıl içerisinde kazandıkları geliri beyan etmeleri gerekmektedir.

Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu tarafından 23/11/2017 tarihinde yayınlanan 118/2017 sayılı genelgeyle 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre:

Kısa Süreli Kiralama: Herhangi bir gayrimenkulün, bir yıldan az olmak üzere, belirli süreliğine dijital platformlar üzerinden kiralanması

Kısa Süreli Konaklama Gayrimenkulleri Sicili: Kısa Süreli Konaklama hizmeti sunan gayrimenkullerin Yönetici tarafından kayıt edilmesi gereken, Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu tarafından tutulan sicil.

Kısa Süreli Konaklama Beyannamesi:  Yöneticinin, gelirin belirlenmesi amacıyla Paylaşım Ekonomisi dijital platformları üzerinden yaptığı kiralama anlaşmalarını ve değişikliklerini belirten, Elektronik ortamda Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumuna gönderilen beyanname.

Kısa Süreli Kiralama Yöneticisi: Gayrimenkul başına aşağıdaki işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişi:

 1. Gayrimenkulün Sicile kaydı
 2. Gayrimenkulün Dijital Platformlara kaydı ve sicil numarasının zorunlu olarak dijital platformlarda görünmesi ile ilgili işlemleri
 3. Kiracı başına Beyanname’nin verilmesi
 4. Gelir sahibini belirleme ile ilgili sicile hak sahiplerinin bilgilerinin girilmesi
 5. Hak sahibinin ve hak sahiplerinden bazılarının kimliği bilinmediği durumlarda gelirin kamuya yatırılması

Yönetici gayrimenkulün sahibi, kullanım hakkı sahibi, tekrar kiraya veren kişi veya bazı özel durumlarda 3. Kişi olabilir.

Gayrimenkul:

 1. Daire
 2. Müstakil Ev
 3. Bina ve işlevsellik açısından bağımsız olan yapı
 4. Müstakil evlerin ve Dairelerin odaları. Gayrimenkul bütün veya bütünün bir bölümü olarak kiralanabilir.

Sicile kayıtlı olmama, dijital platformlarda sicil kayıt numarasının görünmeme durumlarında 5000 Euro para cezası öngörülmektedir. Bir yıl içerisinde ikinci defa aynı suçun işlemesi durumunda para cezası iki kat olarak, tekrar edilmesi durumunda 4 kat olarak uygulanır. Sicile konaklama beyannamesinin gönderilmemesi ya da yanlış beyan edilmesi durumunda Yöneticiye dijital platformlarda ilgili gayrimenkulün görüne kira bedelinin iki katı ceza uygulanır. Beyannamenin geç gönderilmesi durumunda ise 100 Euro para cezası uygulanır.

Vergilendirme

Yunanistan’da kısa süreli kiralamalardan sağlanan gelir, eğer sadece konaklama hizmeti veriliyorsa, gayrimenkullerden sağlanan gelir statüsüne girmekte ve bu şekilde vergilendirilmektedir. Buna göre gerçek kişiler

Gayrimenkulden sağlanan Gelir (Euro) Vergi Oranı
0-12.000 %15
12.001-35.000 %35
35.001- %45

 

Tüzel kişiler sağladıkları Gayrimenkul gelirleri için Kurumlar vergisine tabidir. Yunanistan’da kurumlar vergisi oranı %29’dur.

Konaklama hizmetine ek olarak herhangi başka bir hizmet te veriliyorsa (temizlik, kahvaltı, vs. ) sağlanan gelir İşletme faaliyetinden sağlanan gelir statüsüne girmekte, ona göre vergilendirilmektedir. Bu durumda faaliyet başlangıcı yapma, ve ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Ayrıca KDV muafiyeti de geçersiz olmaktadır.

 

KDV

Kısa Süreli Kiralamadan elde edilen gelirler KDV den muaftır.

Zorunlu Sigorta EFKA

Kısa süreli kiralamadan sağlanan gelirler gayrimenkullerden sağlanan gelirler kapsamında sorunlu sigortaya tabi değildir.