Η επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης, είναι συνάρτηση των συνθηκών και δεδομένων της κάθε περίπτωσης που πρέπει να αξιολογηθούν από τους εταίρους ή από τον μεμονωμένο επιχειρηματία. Κάθε μορφή επιχείρησης παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που εξετάζονται σε σχέση με τους σκοπούς της, τα διατιθέμενα μέσα, τις αναγκαίες διαδικασίες καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή είναι το φορολογικό καθεστώς και η αγορά στην οποία απευθύνεται η εταιρεία.

  • Ανώνυμη Εταιρία
  • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
  • Προσωπική Εταιρία
  • Αγροτικός Συνεταιρισμός
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Σύλλογοι