Δήλωσης μετρητών άνω των 10.000 ευρώ σε ζώνες διεθνούς διέλευσης των αερολιμένων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λουξεμβούργο, 4 Μαΐου 2017
Απόφαση στην υπόθεση C-17/16

Oussama El-Dakkak και Intercontinental SARL κατά Administration des douanes et droits indirects

Η υποχρέωση δήλωσης όλων των ρευστών διαθεσίμων αξίας μεγαλύτερης των 10 000 ευρώ εφαρμόζεται στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επομένως, ένα πρόσωπο που ταξιδεύει από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλο κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο διέρχεται από αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος της Ένωσης, υπόκειται, κατά τη διάρκεια της διέλευσής του, στην εν λόγω υποχρέωση δήλωσης

Το 2010, η εταιρία Intercontinental, συσταθείσα βάσει του δικαίου του Μπενίν, ανέθεσε στον Oussama El Dakkak τη μεταφορά δολαρίων ΗΠΑ από το Κοτονού (Μπενίν) στη Βηρυτό (Λίβανος) αεροπορικώς, με ενδιάμεσο σταθμό τον αερολιμένα Roissy-Charles-de-Gaulle (Γαλλία). Κατά τη διέλευσή του από τον ως άνω αερολιμένα, ο Ο. El Dakkak υποβλήθηκε σε έλεγχο από τους τελωνειακούς υπαλλήλους, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι αυτός είχε στην κατοχή του 3 900 ευρώ και 1 607 650 δολάρια ΗΠΑ (περίπου 1 511 545 ευρώ) σε ρευστά διαθέσιμα. Κατόπιν τούτου, απαγγέλθηκε στον Ο. El Dakkak κατηγορία για παράβαση της υποχρέωσης κάθε προσώπου που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση να δηλώνει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 τα οποία μεταφέρει. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από κανονισμό της Ένωσης.

Αφού περατώθηκε η ποινική διαδικασία λόγω διαδικαστικής παρατυπίας, ο Ο. El Dakkak και η Intercontinental προσέφυγαν ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης ζητώντας την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν. Κατ’ αυτούς, ο Ο. El Dakkak δεν παρέβη την υποχρέωση δήλωσης που προβλέπει ο κανονισμός, διότι η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση επιβάτη ο οποίος διέρχεται απλώς, στο πλαίσιο ταξιδιού του από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλο κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη ζώνη διεθνούς διέλευσης αερολιμένα ευρισκόμενου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιληφθέντος της υπόθεσης, το γαλλικό Cour de cassation (ακυρωτικό δικαστήριο) ζητεί από το Δικαστήριο να διευκρινίσει αν, σε μια τέτοια περίπτωση, είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ο Ο. El Dakkak εισήλθε στην Ένωση οπότε υπέχει την υποχρέωση δήλωσης που προβλέπει ο κανονισμός.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο κρίνει καταρχάς ότι η έννοια της εισόδου στην Ένωση προσδιορίζει τη μετακίνηση φυσικού προσώπου από τόπο ευρισκόμενο εκτός του εδάφους της Ένωσης προς τόπο ευρισκόμενο εντός του εδάφους αυτού. Εν συνεχεία, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι οι αερολιμένες των κρατών μελών αποτελούν τμήμα του εδάφους της Ένωσης, ότι ο κανονισμός δεν αποκλείει τη δυνατότητα εφαρμογής της υποχρέωσης δήλωσης στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των εν λόγω αερολιμένων και ότι οι διατάξεις των Συνθηκών δεν αποκλείουν τις εν λόγω ζώνες από το πεδίο εδαφικής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, ενώ επίσης δεν προβλέπουν εξαίρεση σχετική με τις ζώνες αυτές.

Επομένως, κάθε πρόσωπο το οποίο, όπως ο Ο. El Dakkak, αποβιβάζεται από αεροσκάφος προερχόμενο από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους, παραμένει δε στη ζώνη διεθνούς διέλευσης του αερολιμένα αυτού εν αναμονή της μετεπιβίβασής του σε άλλο αεροσκάφος με προορισμό άλλο κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσωπο εισελθόν στην Ένωση και υποκείμενο στην υποχρέωση δήλωσης.

Το Δικαστήριο προσθέτει ότι η δυνατότητα εφαρμογής της υποχρέωσης δήλωσης στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης είναι επίσης σύμφωνη με τον σκοπό που επιδιώκει ο κανονισμός. Συγκεκριμένα, η υποχρέωση δήλωσης που προβλέπει ο κανονισμός σκοπεί να προλάβει, να αποτρέψει και να αποφύγει την εισαγωγή των προϊόντων παράνομων δραστηριοτήτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την επένδυσή τους μετά τη νομιμοποίηση. Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού αυτού, το Δικαστήριο εκτιμά ότι η έννοια του «φυσικού προσώπου που εισέρχεται ή εξέρχεται» από την Ένωση πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, άλλως υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθεί η αποτελεσματικότητα του προβλεπόμενου στον κανονισμό συστήματος ελέγχου των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, και, κατά συνέπεια, η επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον κανονισμό σκοπού. Επιπλέον, το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι είναι αδιάφορο αν ο Ο. El-Dakkak διήλθε ή όχι τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Το Δικαστήριο καταλήγει ότι η υποχρέωση δήλωσης όλων των ρευστών διαθεσίμων αξίας μεγαλύτερης των 10 000 ευρώ εφαρμόζεται στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34830